یک صحفه شطرنج n*n داریم که n فرد است و بزرگتر از 1 ثابت کنید که مهره اسب نمیتواند از یک خانه شروع کرده و به همه خانه های صحفه حرکت کد و به خانه اولیه خود برگردد

ثابت کنید که دنباله ای با بیش از (g-1)(r-1) عدد متمایز شامل زیر دنباله ای صعودی به طول r و یا زیر دنباله ای نزولی به طول g می باشد (خیلی سخت)

+ نوشته شده در  2011/1/30ساعت 4:29 PM  توسط کارو  |